برای فعالسازی مجوز بتا و دسترسی به برنامه ،‌ از کد فعالسازی استفاده نمایید.

کد فعالسازی بتا :

vyteZ5xXye